सटाना १ले अधिवेशन - १९८२

शेतकरी संघटनेचे १ ले अधिवेशन

१,२,३ जानेवारी १९८२

Satana

Sharad Joshi

Shetkari sanghatana

Kisan

Farmer

Agri

किसान